TÍNH TƯƠNG THÍCH

Vui lòng kiểm tra tính tương thích của sản phẩm trước khi đặt hàng. 
 

 

Pandora Moments
 
Vòng tay và các sản phẩm đeo charm có dáng trụ tròn, bao gồm vòng kiềng, vòng dây rắn, vòng dây da và các sản phẩm đeo charm khác.

- Charm với lỗ xỏ to, bao gồm charm treo, charm bấm, charm xích an toàn.

 

Pandora ME

- Vòng tay và vòng cổ mắt xích có mắt nối mở.

- Charm treo có lỗ xỏ nhỏ có thể đeo vào mắt nối mở.

- Charm dạng mắt nối thay thế cho mắt xích mặc định.

 

Pandora Reflexions

- Vòng tay và dây chuyền dạng dẹp.

- Charm bấm dạng dẹp.